Miljö- och
hållbarhetsarbete

EBV Plåt AB bedriver en hållbar verksamhet och vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi främjar socialt ansvarstagande och ekonomisk framgång.

EBV Plåt satsar långsiktigt och ska bedriva lönsamma affärer idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter till arbete och välbefinnande. Vi vet att hållbarhet är vägen till framgång.

”Det finns flera skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete och för oss är drivkrafterna många”

MiljöANSVAR

Vi värnar om miljön genom att aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vårt fokus ligger på att minimera materialåtgången och att hushålla med energi. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Material- utnyttjande

EBV Plåt strävar efter att öka materialutnyttjandet av plåt i produktionen. Målet är att uppnå en hög grad av effektivitet och hållbarhet i produktionen genom att minska resursanvändningen och därmed bidra till en mer hållbar miljö.

minska elförbrukningeN

EBV Plåt arbetar kontinuerligt med att minska elförbrukningen. Det görs genom att ha elförbrukningen i åtanke vid investeringar och förbättringsarbeten. Givetvis används enbart förnybar el i vår verksamhet.

minska brännbart avfall

EBV Plåt strävar efter att minska mängden brännbart avfall i relation till vår omsättning. Med bra rutiner och struktur på avfallssortering minskar det brännbara avfallet i verksamheten.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

EBV Plåt ska vara en attraktiv arbetsplats där vi främjar människors välbefinnande och där hälsa och säkerhet för våra medarbetare prioriteras.

God hälsa och välbefinnande

EBV Plåt erbjuder friskvårdsbidrag, hälsoundersökningar och rådgivning till anställda.
Vi vill ha en inkluderande och öppen kultur där medarbetarna känner att det känns bra att gå till jobbet.

God utbildning
för alla

Med vår kompetensmatris säkerställer vi att vår personal får den utbildning som behövs, vi säkerställer även företagets behov och bidrar till individens utveckling. 

HÅLLBAR INDUSTRI & INFRASTRUKTUR

EBV Plåt AB vill ta ett samhällsansvar genom att erbjuda jobb och praktikplatser. Genom att samarbeta med skolor visar vi möjligheterna till jobb inom industrin i Emmaboda.  

EBV Plåt AB engagerar sig i det samhälle som vi verkar. Genom att sponsra lokala evenemang och föreningar som ligger i linje med våra mål och värderingar. 

EBV Plåt AB stödjer regelbundet Cancerfonden.

jämställdhet och minskad ojämlikhet

EBV Plåt AB har kollektivavtal med berörda fackliga parter.

EBV Plåt AB anställer inte efter kön utan efter kompetens och strävar efter att ha en arbetsstyrka med jämn åldersstruktur.

EBV Plåt AB främjar en kultur som garanterar alla medarbetares rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, och ålder.

EKONOMISK FRAMGÅNG

EBV Plåt AB ska vara en långsiktig lönsam och stabil verksamhet med fokus på att överträffa kundens förväntningar. Den ökande medvetenheten hos våra kunder ställer krav på oss. Genom att arbeta med hållbarhetsfrågorna kan vi möta morgondagens konkurrensvillkor.

Genom satsningar på nya maskiner kan vi utveckla våra produktionsprocesser och öka nyttjandegraden av både material och energi, samtidigt som vi minskar vårt avtryck på miljön. 

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

EBV Plåt AB arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillbud/avvikelser/olyckor är en viktig del i vår dagliga uppföljning.

Vi förväntar oss att även våra affärspartners agerar på ett etiskt ansvarsfullt sätt och arbetar aktivt med hållbarhet. Vår uppförandekod gäller våra leverantörer.

Genom att samarbeta med hållbara företag kan vi utvecklas och bli ännu mer lönsamma och skapa en trygghet för våra medarbetare. Vi vill fortsätta arbeta för hållbara investeringar långt in i framtiden.

Miljö- och kvalitetscertifierad tillverkning

EBV Plåt AB arbetar för en miljö- och resursmässigt hållbar utveckling och
är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vårt mål är att alltid leverera de bästa detaljerna inom satta
tidsramar. Därför arbetar vi med att ständigt förbättra och optimera
vår kapacitet, vår organisation och våra kundkontakter. På så sätt
säkerställer vi leveranssäkerheten, kvaliteten och tillströmningen
av återkommande uppdrag.

iso-logo