EBV Plåt AB

Verksamhets policy 

Verksamhetspolicyn ska utgöra grunden för vårt arbete när det gäller företagets verksamhet, arbetsmiljön, kvalitetsarbetet och miljön. Vi ska verka för att företagets produkter produceras på ett sätt som leder mot hållbar utveckling med ett livscykelperspektiv. 

–  Vi ska ständigt förbättra vårt arbete enligt fastställda verksamhetsmål och genom systematiskt arbete.

–  Vi ska ha kunder och produkter med höga krav på utförande som passar våra tillverkningsprocesser. Vi ska uppfylla de krav som kunderna ställer på produkterna som tillverkas och levereras. Kunderna ska känna förtroende för oss och vara tillfreds med kvalitet och leveranssäkerhet. Aktiva val ska göras med hänsyn till miljö- och ekonomiska aspekter när det gäller val av både kunder, leverantörer, processer och investeringar.

–  Vi ska sträva efter att ha minsta möjliga miljöpåverkan så att vi skyddar miljön och att vi hushållar med ändliga resurser. Genom att förbättra tillverkningsmetoder ska vi öka utnyttjandet av plåt och minska energiförbrukningen. Transporterna ska samordnas för att minska miljöbelastningen. Vi ska så långt som möjligt återvinna avfallet som genereras och minska miljöpåverkan från användandet av kemikalier.

–  Vi ska utveckla det personliga ansvaret hos medarbetarna genom utbildning, information och aktiv medverkan i arbetet för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

–  Vi ska ha en öppen och lärande organisation där kommunikation och information är en självklarhet. Genom fokus på ständiga förbättringar vill vi utveckla engagemanget hos personalen.

–  Vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi främjar människors välbefinnande och där hälsa och säkerhet för våra medarbetare prioriteras. En nollvision gällande arbetsolyckor är en självklarhet. Vi ska arbeta aktivt med kommunens skolor och föreningsliv samt sträva efter att bli en jämställd arbetsplats.

–  Genom kontinuerliga revisioner och aktivt deltagande från företagsledningen ska vi koppla affärsprocessen till verksamhetsmålen.

–  Vi ska uppfylla de bindande krav som ställs på verksamheten.

–  Tillväxten och lönsamheten över tid ska ge fortsatta goda möjligheter för vidare investeringar och expansionsmöjligheter.

 

2022-02-28
Stefan Elmstrand